Sekce taxonomie CCT

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)  je společné pracoviště Botanického ústavu Akademie věd (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie) a Masarykovy univerzity (Výzkumné centrum RECETOX a pracovní skupina Biodiverzita PřF MU), které bylo založeno 1. ledna 2005.

Posláním CCT je propojení badatelského a cíleného výzkumu v oblasti studia sinic - jejich ekologie, toxikologie a vývoje technologií pro omezení masového nárůstu vodních květů.

 

Pracoviště CCT je z důvodu mezioborového přesahu výzkumu rozděleno na 4 sekce:

1. Sekce toxikologická - studium cyanotoxinů (toxiny sinic)

2. Sekce technologická - vývoj a aplikace metod na omezení rozvoje vodních květů sinic

3. Sekce taxonomická - autekologie a biologie sinic (podrobněji náplň činnosti viz. níže)

4. Sekce popularizační - prezentace výsledků CCT veřejnosti

Odběr vodního květu sinic z hladiny pro toxikologický rozbor Microcystis aeruginosa

nejčastější zástupce tvořící vodní květ sinic

Vzorkování hladinového profilu 0-30cm pro taxonomický rozbor a kvantifikaci
 

Činnost Taxonomické sekce CCT

  1. Dlouhodobý monitoring rozvoje toxických populací sinic

na vybraných vodárenských a rekreačních nádržích (Brněnská přehrada, Letovice, Nové Mlýny, Plumlov, Vír). 

  1. Studium autekologie a biologie sinic

za účelem poskytnout výsledky technologické sekci CCT pro plánování zákroků na omezení vodních květů sinic.

  1. Studium predikce rozvoje vodních květů na nádržích

sledování kvantity sinic v sedimentech, měření horizontální distribuce fytoplanktonu a sledováním chemicko-fyzikálních parametrů.

  1. Studium predikce toxicity biomas vodních květů sinic pomocí mikroskopického rozboru

rozbory druhového složení biomas vodního květu za spolupráce s toxikologickou sekcí.

  1. Sledování účinku algicidních přípravků na nádržích před, během a po zásahu

hodnocení algicidních zákroků z hlediska složení fytoplanktonu, příp. i fytobentosu (nárostová společenstva sinic a řas).

  1. Biomonitoring pomocí fytobentosu
  1. Školení pracovníků prakticky zaměřených institucí  = vytváření styčného bodu mezi vědeckou a praktickou sférou

- prostřednictvím kurzů, seminářů a pomůcek v oboru determinace a kvantifikace sinic a řas.

- propojení sféry univerzitního a akademického prostředí na jedné straně a praktických institucí (podniky Povodí, Zdravotní ústavy, Vodárenské společnosti aj.) na straně druhé.